نمایندگی هاست لینوکس ایران

ویژگی های نمایندگی هاست لینوکس ایران:

نمایندگی لینوکس 5 گیگ ایران -1 موجود است

مقدار فضا » 5 گیگابایت

پهنای باند » نامحدود

تعداد سایت » 20 عدد

دیتابیس » نامحدود

پارک دامنه » نامحدود

ساب دامنه » نامحدود

اکانت FTP » نامحدود

اکانت Email » نامحدود

نمایندگی لینوکس 10 گیگ ایران

مقدار فضا » 10 گیگابایت

پهنای باند » نامحدود

تعداد سایت » 40 عدد

دیتابیس » نامحدود

پارک دامنه » نامحدود

ساب دامنه » نامحدود

اکانت FTP » نامحدود

اکانت Email » نامحدود

نمایندگی لینوکس 20 گیگ ایران

مقدار فضا » 20 گیگابایت

پهنای باند » نامحدود

تعداد سایت » 60 عدد

دیتابیس » نامحدود

پارک دامنه » نامحدود

ساب دامنه » نامحدود

اکانت FTP » نامحدود

اکانت Email » نامحدود

نمایندگی لینوکس 40 گیگ ایران

مقدار فضا » 40 گیگابایت

پهنای باند » نامحدود

تعداد سایت » 100 عدد

دیتابیس » نامحدود

پارک دامنه » نامحدود

ساب دامنه » نامحدود

اکانت FTP » نامحدود

اکانت Email » نامحدود