هاست لینوکس ایران

ویژگی های هاست لینوکس ایران:

هاست لینوکس 100 مگابایت ایران

مقدار فضا » 100 مگابایت

پهنای باند » 10 گیگابایت

تعداد سایت » 1 عدد

دیتابیس » 2 عدد

پارک دامنه » نامحدود

ساب دامنه » نامحدود

اکانت FTP » نامحدود

اکانت Email » نامحدود

هاست لینوکس 500 مگابایت ایران

مقدار فضا » 500 مگابایت

پهنای باند » 30 گیگابایت

تعداد سایت » 2 عدد

دیتابیس » 5 عدد

پارک دامنه » نامحدود

ساب دامنه » نامحدود

اکانت FTP » نامحدود

اکانت Email » نامحدود

هاست لینوکس 1 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 1 گیگابایت

پهنای باند » 50 گیگابایت

تعداد سایت » 2 عدد

دیتابیس » نامحدود

پارک دامنه » نامحدود

ساب دامنه » نامحدود

اکانت FTP » نامحدود

اکانت Email » نامحدود

هاست لینوکس 2 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 2 گیگابایت

پهنای باند » 80 گیگابایت

تعداد سایت » 2 عدد

دیتابیس » نامحدود

پارک دامنه » نامحدود

ساب دامنه » نامحدود

اکانت FTP » نامحدود

اکانت Email » نامحدود

هاست لینوکس 3 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 3 گیگابایت

پهنای باند » 100 گیگابایت

تعداد سایت » 3 عدد

دیتابیس » نامحدود

پارک دامنه » نامحدود

ساب دامنه » نامحدود

اکانت FTP » نامحدود

اکانت Email » نامحدود

هاست لینوکس 5 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 5 گیگابایت

پهنای باند » 150 گیگابایت

تعداد سایت » 3 عدد

دیتابیس » نامحدود

پارک دامنه » نامحدود

ساب دامنه » نامحدود

اکانت FTP » نامحدود

اکانت Email » نامحدود

هاست لینوکس 7 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 7 گیگابایت

پهنای باند » 180 گیگابایت

تعداد سایت » 4 عدد

دیتابیس » نامحدود

پارک دامنه » نامحدود

ساب دامنه » نامحدود

اکانت FTP » نامحدود

اکانت Email » نامحدود

هاست لینوکس 10 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 10 گیگابایت

پهنای باند » 250 گیگابایت

تعداد سایت » 5 عدد

دیتابیس » نامحدود

پارک دامنه » نامحدود

ساب دامنه » نامحدود

اکانت FTP » نامحدود

اکانت Email » نامحدود