سرور مجازی ایران - SSD

سرور مجازی 1024 ایران - SSD

تعداد هسته پردازنده » 1 هسته

رم » 1GB

پورت سرور » 1Gbps Shared

هارد دیسک » 20 گیگ

پهنای باند » نامحدود

تعداد آیپی » 1 عدد

سرور مجازی 2048 ایران - SSD

تعداد هسته پردازنده » 2 هسته

رم » 2GB

پورت سرور » 1Gbps Shared

هارد دیسک » 40 گیگ

پهنای باند » نامحدود

تعداد آیپی » 1 عدد

سرور مجازی 3072 ایران - SSD

تعداد هسته پردازنده » 3 هسته

رم » 3GB

پورت سرور » 1Gbps Shared

هارد دیسک » 60 گیگ

پهنای باند » نامحدود

تعداد آیپی » 1 عدد

سرور مجازی 4096 ایران - SSD

تعداد هسته پردازنده » 4 هسته

رم » 4GB

پورت سرور » 1Gbps Shared

هارد دیسک » 80 گیگ

پهنای باند » نامحدود

تعداد آیپی » 1 عدد

سرور مجازی 6144 ایران - SSD

تعداد هسته پردازنده » 5 هسته

رم » 6GB

پورت سرور » 1Gbps Shared

هارد دیسک » 100 گیگ

پهنای باند » نامحدود

تعداد آیپی » 1 عدد

سرور مجازی 8192 ایران - SSD

تعداد هسته پردازنده » 6 هسته

رم » 8GB

پورت سرور » 1Gbps Shared

هارد دیسک » 120 گیگ

پهنای باند » نامحدود

تعداد آیپی » 1 عدد

سرور مجازی 12288 ایران - SSD

تعداد هسته پردازنده » 8 هسته

رم » 12GB

پورت سرور » 1Gbps Shared

هارد دیسک » 160 گیگ

پهنای باند » نامحدود

تعداد آیپی » 1 عدد

سرور مجازی 16384 ایران - SSD

تعداد هسته پردازنده » 10 هسته

رم » 16GB

پورت سرور » 1Gbps Shared

هارد دیسک » 200 گیگ

پهنای باند » نامحدود

تعداد آیپی » 1 عدد